Rkumh‘un dayLúg lImItFIt KW CaRkumh‘und¾FMmYykñúgRbeTskm<úCa EdledIrtYy:ag sMxan;xagEpñk kasIuNU/ ]sSahkmµ/ BaNiC¢kmµ/ esvakmµ/ GclnRTBü/ karkMsanþ/ nigk¾CaRkumh‘un vinieyaKmYypgEdr. \LÚvenHeRhÁnRdahÁn rIst k¾)andak;eGay dMeNIrkar EdlmanTItaMgenA PUmiéRCFM extþkNþal énRBHraCaNacRkkm<úCa.

eRhÁnRdahÁn rIstKW CaRbPBénehÁmd¾FMmYy kñúgRbeTskm<úCa Edlepþat sMxan;eTAelIEpñk ehÁmmIg ehIynigkarkMsanþ EdleyIgdwgehIyfa vamanPaBcaM)ac; edaykarEkERbnUvehdæa rcnasm<½n§ rUbragénRkumh‘unEdlCa sil,³tamrebob énkasIuNU nigbnÞb;l¥²RbNit karsñak;enA nigPaBsb,ayrIkray nigRtUv)anpþl;CUn CaBiess. karepþatsMxan;rbs; BYkeyIgKWsßitenA elIbTBiesaFn_Edl pþl;PaB sb,ayrIkray nigesvakmµEdl l¥\tex©aHRtUv)anerobcMCacaM)ac; eGayRsb nigtMrUvkarrbs;TIpSar.

kñúgkarykcitþTukdak; CamYynigtMrUvkar éntMbn;kasIuNUedIm,I eGaymanenaH eRhÁnRdahÁn rIst k¾GnuBaØatþeGayRbtibtþikarnUv³ tuehÁm/ ehÁmRbePTsøt;ma:sIun/ ehÁmtamry³GnLaj_ nigRbePTehÁmCaeRcIneTot KWrg;caMbMeBjbMNg GtifiCnRKb;; lMdab;fñak;.

elIsBIenHeTot kasIuNU eRhÁnRdahÁn rIst rYmmansNæaKar EdlmanbnÞb;TaMgGs; cMnYn108/ bnÞb;eRcogxara:GUex/bnÞb;ma:sSa nig sUNa/ ePaCnIydæan/GagEhlTwk ehIyk¾dak;eGay dMeNIrkarnUvTItaMg DIsáÚ qab;²enHpgEdr. bUkbEnßmenHeTot eyIgk¾pþl;CUnnUv mCÄmNÐlBaNiC¢kmµ nig kEnøgGgÁúyrg;caMedIm,I pþl;PaBgay RsYlsMrab;ePJóv.
eRhÁn RdahÁn rIst KWCakEnøgkMsanþ d¾manRbCaRbiyPaBmYy. Rkumh‘un day Lúg lImItFIt manbMNg eFVIkarGPivDÆn_ kEnøgkMsanþenH eGayeTACakEnøgkMsanþ dMbUg EdlmanlkçN³sMbUrEbb tamryHkarpþl;CUnnUvTaMgkarsñak;enA nig karTTYlePJóv eGaycUlmkTsSna EdlmankarerobcMnUvkarlMEh nig bTBiesaFn_én karelgehÁmepSg². rmNIydæanenH manTItaMgsßitenACitextþ Gan y:ag RBMEdnénRbeTsevotNam. eRhÁnRdahÁn rIst KWCa cMnucBiessén cMNtnavad¾KYr[Tak;Tajcitþ EdlCYybegIánsMrs;dl; sÞwgFmµCatiéRCFM nig RbPBénkarTak;Taj d¾l,Il,ajénTenøemKgÁ.
sMrab;B½t’manGMBIRkumh‘un sUmemtþacUlmkkan; eKhTMB½r rbs;eyIg EdlRkumh‘un eyIg)anbgðajCUn GMBIkarkMsanþén tuehÁm/ karsñak;enA nigkarpSBVpSay edIm,Ipþl; PaBgayRsYldl;elakGñk.