Download Khmer Font Click Here!
eRhÁnRdahÁn rIst manbnÞb;sNæaKar cMnYn 108 bnÞb;/ bnÞb;eRcogxar:aGUex/ bnÞb; sMrab; sÞIm nig sUNa/ ePaCnIydæan/ GagEhlTwk/ ehÁmGnLaj_ nig man DIsáÚ pgEdr. elIsBIenHeTot mCÄmNÐlBaNiC¢kmµ k¾)anebIkTVa rg;caM nig pþl;PaB gayRsYl sMrab;GñkCMnYj nig ePJóvTUeTApgEdr.
eRhÁnRdahÁn rIst KWCakEnøgsMraklMEh d¾manRbCaRbiyPaB nigCa mCÄmNÐlkMsanþ sMedAelIkar bMerICUn TaMgGñkenATIenH nig GñkTsSnamkBI cm¶ay epSg² eGaymanPaBrMePIb CamYynwgkarlMEh nig TTYlyknUv bTBiesaFn_ én karelgehÁmenATIenH RBmCamYynwgTItaMgd¾l¥ kñúgkardwkCBa¢Ún sMrab;GñkTsSna EdlmanbMNgeFVIdMeNIrBI PñMeBj mkkan;kEnøgkMsanþeyIg´.
   
     
bMerICUn 24ema:g
esvabMerI GIva:n;GñkdMeNIr
kEnøgGgÁúyrg;caM
bnÞb;RbCMu
kEnøgsIupwk
sUNa
m:asSa
saLÚn
bnÞb;eRcogxar:aGUex
mCÄmNÐlBaNiC¢kmµ
DIsáÚ