Tài trợ cho tổ chức từ thiện trung tâm trẻ em đường phố ngày 10 tháng 9 năm 2009.(Bấm vào hình để xem)